ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTVERLENING FROUKE VERMEULEN
Opgemaakt 28/06/2018
1. Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Frouke Vermeulen: eenmanszaak Frouke Vermeulen met commerciële namen ‘bladspiegeling’ en ‘visueel vertaler’, hieronder ‘Frouke Vermeulen’ genoemd, met geregistreerd adres te Ambachtenstraat 9A, 2260 Westerlo, ingeschreven met ondernemingsnummer BE0537.179.070. Andere relevante gegevens: info@froukevermeulen.be, 0498/296678, IBAN: BE94523080882214 (Triodos), BIC: TRIONL2U

Klant of cliënt: hieronder ‘klant’ genoemd, een natuurlijk of rechtspersoon die met Frouke Vermeulen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Product: het voorwerp van één of meerdere verkoopovereenkomsten, hieronder ‘product’ genoemd.

Dienst: het voorwerp van één of meerdere verkoopovereenkomsten, hieronder ‘dienst’ genoemd.

Verkoopovereenkomst: iedere overeenkomst waarbij Frouke Vermeulen zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de klant. Deze klant verbindt er zich op zijn beurt toe de daartoe overeengekomen prijs correct te betalen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten tussen Frouke Vermeulen en de klant. Zodra de klant gebruik maakt van de website aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten zoals vermeld op de website en dewelke kunnen verschillen per aangeboden product of dienst.

2. Toepasbaarheid:
In principe zijn de algemene voorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Frouke Vermeulen aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Frouke Vermeulen behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten.

3. Totstandkoming van de verkoopovereenkomst voor producten en diensten:
De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de klant, hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch, zijn goedkeuring, reservatie of bestelling voor het overeengekomen product of de overeengekomen dienst (elektronisch) doorgeeft.

Indien een verkoopvoorstel (offerte) wordt opgesteld door Frouke Vermeulen, is deze vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven. De klant is pas aan de offerte verbonden indien deze de aanvaarding ervan binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of voorgestelde wijziging aan Frouke Vermeulen bevestigd.

Frouke Vermeulen en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de verkoopovereenkomst en de aanvaarding daarvan.

4. Prijzen voor producten en diensten:
De prijzen voor producten worden vermeld in euro, inclusief product specifieke BTW voor particulieren en exclusief 21 % BTW indien zakelijk verrekend.
De prijzen voor diensten worden vermeld in euro, inclusief 21 % BTW voor particulieren en exclusief 21 % BTW indien zakelijk verrekend.

De op de website(s) aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kosten, waaronder onder meer maar niet uitsluitend verzendkosten. Eventuele verzendkosten zijn ten laste van de klant en worden weergegeven bij het uitchecken van de digitale winkelwagen. Frouke Vermeulen houdt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst.

De klant is Frouke Vermeulen die prijs verschuldigd die in de bevestiging, conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden, werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Frouke Vermeulen worden gecorrigeerd.

5. Bestelling, betaling en verzending van producten en diensten:
Producten:
Na het online plaatsen van de bestelling krijgt de klant een automatisch gegenereerde mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelde producten worden gedurende 14 kalenderdagen voor de klant gereserveerd op voorwaarde dat alle door de klant verplicht te vermelden gegevens correct worden opgegeven.
Indien de betaling met de betalingsgegevens zoals vermeld in de bevestigingsmail niet in die periode werd voldaan worden de producten terug te koop aangeboden. De klant wordt hiervan met een mailtje op de hoogte gebracht. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. In het geval een door de klant besteld product niet in voorraad is, verplicht Frouke Vermeulen zich ertoe de klant hiervan binnen de 15 kalenderdagen na het doorgeven van de bestelling per mail op de hoogte te brengen. Indien de klant wil afzien van de bestelling dient deze binnen een termijn van 7 kalenderdagen contact op te nemen via info@froukevermeulen.be met uitdrukkelijke vermelding van het afzien van de bestelling en opgave van reden van de annulering.
De aangerekende verzendkosten worden afgestemd op de tarieven van bPost (of een andere firma indien dit gunstiger is) op het moment waarop de bestelling wordt geplaatst.

Frouke Vermeulen stelt haar leveringsplicht uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de klant verschuldigde bedragen. Frouke Vermeulen behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Diensten:
Na het telefonisch, mondeling of online reserveren van een afspraak voor dienstverlening ontvangt de klant een automatisch gegenereerde mail ter bevestiging van de reservatie.
Indien de klant door overmacht de afspraak niet kan nakomen zijn bij afmelding binnen 48 uur voor de afspraak de kosten van de gemaakte afspraak voor rekening van de klant.
Betaling voor de verleende diensten gebeurt hetzij contant, hetzij per overschrijving na het ontvangen van een factuur met daarin alle betalingsgegevens. De betalingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen.

6. Levering van producten:
Frouke Vermeulen verwerkt iedere bestelling zo snel als binnen de normale mogelijkheden ligt en, conform het wetboek Economisch Recht, met als uiterste leveringstermijn de 30ste dag na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 kalenderdagen na ontvangst van de betaling bedraagt. De bestelde producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres in de tot stand gekomen verkoopovereenkomst. De levering gebeurt op risico van de klant.
Frouke Vermeulen doet alles binnen de mogelijkheden om de vermelde levertijden te respecteren. Frouke Vermeulen neemt echter geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Frouke Vermeulen verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

7. Herroepingsrecht producten en diensten:
Producten:
De klant heeft het recht om de geleverde producten op eigen kosten binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen, zonder boete of opgave van motief.

De klant die beroep wenst te doen op dit herroepingsrecht verbindt zich ertoe dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk of elektronisch te melden bij Frouke Vermeulen. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen:
– vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt
– naam en adres van de klant, correct en volledig
– handtekening van de klant

Ten einde een product terug te sturen dient de klant een retour document aan te vragen via info@froukevermeulen.be. Het teruggestuurde product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization).
De klant verzekert dat de producten in de originele verpakking zitten en treft maatregelen indien deze beschadigd werd zodat de producten bij normale hantering onbeschadigd teruggestuurd en afgeleverd kunnen worden.
Speciale aanbiedingen of op maat bestelde en gemaakte producten worden niet retour verwerkt.
De kosten en het risico van de terugzending is volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd.
Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt Frouke Vermeulen het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving.
Diensten:
De klant heeft het recht de overeengekomen diensten zonder opgave van redenen te ontbinden volgens de bepalingen overeengekomen in de offerte of volgens de volgende modaliteiten:
– kosteloos: tot 6 weken voor aanvang, mits vergoeding van reeds geleverde prestaties
– voorschot van 10 % op het totaalfactuur: binnen 6 weken voor aanvang
– extra dagvergoeding van € 350 excl. 21 % BTW: bij annulatie binnen 48 uur

8. Overmacht
In geval van overmacht is Frouke Vermeulen niet aansprakelijk indien verkoopovereenkomsten niet kunnen worden nagekomen. Onder overmacht wordt verstaan: vertraging of nalatigheid bij leveranciers van goederen noodzakelijk voor het vervaardigen en/of te koop aan te bieden van producten, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte.

9. Eigendomsvoorbehoud
Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Frouke Vermeulen. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van Frouke Vermeulen.
Alle afbeeldingen en foto’s van producten en gegevens betreffende product afmetingen zijn louter indicatief. De instellingen van het beeldscherm waarop de klant de website bezoek kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken.

10. Verwerking klantgegevens (privacy)
De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden.
Door het plaatsen van een bestelling van een product of reservatie van een dienst komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Frouke Vermeulen. Deze gegevens worden onder geen enkel beding doorgegeven aan derden.
Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van Frouke Vermeulen. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant.

11. Gebreken en klachtindiening
De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de klant binnen 7 kalenderdagen na levering aan Frouke Vermeulen schriftelijk worden gemeld.
Klachten verbonden aan de door Frouke Vermeulen aangeboden dienstverlening moeten door de klant binnen 7 kalenderdagen na uitvoering van de dienst aan schriftelijk aan Frouke Vermeulen worden gemeld.
Frouke Vermeulen verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting of in geval van geschillen is de rechtbank in Turnhout bevoegd.

PRIVACY STATEMENT FROUKE VERMEULEN

Frouke Vermeulen hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Frouke Vermeulen gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Iedere verwijzing in deze Privacy Statement naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Frouke Vermeulen heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van klantgegevens door derden te vermijden, tenzij strikt noodzakelijk (i.e. webhosting, abonnement op blog).

Bij een bezoek aan een website van Frouke Vermeulen worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden op basis van de welke doelgroepen, marketing technisch aantrekkelijke tijden, meest gebruikte zoekwoorden e.d. bepaald kunnen worden. Dit gebeurt door middel van ‘cookies’. Dit zijn minibestandjes die op de harde schijf van de computer van de klant/bezoeker worden geplaatst. De via Google Analytics verzamelde gegevens bevatten: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u een website van Frouke Vermeulen bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Frouke Vermeulen verbindt zich ertoe persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en te beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Waar nodig wordt om uitdrukkelijke toestemming gevraagd indien extra gegevens nodig zijn of deze op een specifieke manier verwerkt dienen te worden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Frouke Vermeulen, adres en contactgegevens vermeld in algemene voorwaarden, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Frouke Vermeulen verbindt er zich toe binnen de 14 kalenderdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

DISCLAIMER FROUKE VERMEULEN
In de documenten betreffende de ‘Algemene voorwaarden’ en het ‘Privacy statement’ is de toon best koel en zakelijk van aard. Daarom kies ik, Frouke Vermeulen, ervoor mij in deze disclaimer op een meer persoonlijke manier tot jou, de klant en bezoeker van mijn website, te richten.

In de ‘Algemene voorwaarden’ vind je als klant enkele wettelijke bepalingen terug die zowel jou als klant en mij als ondernemer duidelijk wijzen op onze rechten en plichten. Het ‘Privacy Statement’, kort opgenomen in de algemene voorwaarden, wordt ook apart vermeld omdat ik het belangrijk vind dat je als bezoeker goed geïnformeerd wordt over wat er met je gegevens gebeurt.

Doel van mijn website
Mijn website heeft als doel zo helder mogelijk mijn diensten en producten aan jou voor te stellen. Daarnaast wil ik je als be-zoeker ook zo goed mogelijk informeren en antwoord bieden op eventuele vragen. Mijn website moet dienst doen als platform waarop je via verschillende manieren contact met mij kan opnemen.

Veiligheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid
Ik stel alles in het werk om een website aan te bieden die voor jou als bezoeker gebruiksvriendelijk, veilig en toegankelijk is en met een vlotte werking bezocht kan worden. Ik verbind er mij als leverancier van producten en diensten echter niet toe om mijn website als een doel of product op zich te beschouwen, enkel als middel.
Hoewel ik maatregelen tref om jouw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen gebeurt een bezoek of een download (indien beschikbaar) steeds op eigen risico. Dit betekent concreet dat ik geen aansprakelijkheid draag voor eventuele schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, verlies van data of schade aan het computersysteem, ongeacht het bestaan van overmacht.

Inhoud van mijn website
Ik stel persoonlijk de inhoud van mijn website met de grootste zorgvuldigheid samen. Vaak betreft het een selectie van informatie om zo passend mogelijk te beantwoorden op jouw potentiële vragen. Omdat de teksten op mijn website vaak gelimiteerd zijn en daarom nuancering of context kunnen mankeren stel ik mezelf niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je als bezoeker lijdt ten gevolge van de door mij verschafte informatie.
Indien je ontdekt dat bepaalde inhoud op mijn website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, zou ik je willen vragen om mij dit zo spoedig mogelijk te melden zodat ik gepaste maatregelen kan treffen.
Verder heb ik het recht om de toegang tot mijn website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. In principe gebeurt dit uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Gebruik van mijn website
Aan jou als bezoeker van mijn website zou ik willen vragen bewust te zijn van handelingen die mogelijks een schadelijke impact op de goede werking en veiligheid van mijn website en het gebruik ervan tot gevolg hebben. Zo mag mijn website niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze waarmee jij geïnformeerd wordt of waardoor jij een bestelling of reservatie kan plaatsen. Ik sta niet toe dat jij mijn website gebruikt om informatie van andere bezoekers op grote schaal te verzamelen, noch om jouw informatie aan andere bezoekers te verspreiden zonder voorafgaande toestemming waaronder ongevraagde, ongepaste en/of commerciële reacties zoals junk mail, spam en kettingbrieven. Ook de verspreiding van schadelijke software, computervirussen, malware, worms, trojans of cancelbots valt hieronder.

Intellectuele eigendom
De inhoud van mijn websites en de door mij ontwikkelde producten en diensten zijn het gevolg en tevens een combinatie van een jarenlange ervaring en/of opleiding en mijn intrinsieke intelligentie en creativiteit. Het spreekt voor zich dat de inhoud van mijn website auteursrechtelijk beschermd is zoals voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Onder de inhoud van mijn website wordt in de ruime zin begrepen alle teksten, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, ideeën, notities, artikels en blogberichten. Deze opsomming is niet exclusief. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van mijn website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Elk van mijn commerciële namen die ik gebruik op mijn website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.
Als bezoeker van mijn website krijg je beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van mijn website en diens inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Ik hecht erg veel belang aan mijn intellectuele eigendomsrechten en tref dan ook alle mogelijke maatregelen om deze te beschermen. Ik zal inbreuk op deze rechten dan ook vervolgen.